Imatge 3437309

Prueba de nivel EOI-CEPA: del 13 de octubre a les 8:00 hasta el 14 de octubre a las 23:59 h

                                                             (La prueba estará disponible en esta pàgina)

El termini per realitzar la matrícula del programa EOI- CEPA  a l’EOI de Palma és del 11 i 12  maig.

Trobareu instruccions a l’apartat de matrícula en aquest mateix menú desplegable.

Per resoldre qualsevol dubte contactau amb el/la coordinador/a del programa al voste CEPA o enviau un correu electrònic a coordinacio.eoies@eoipalma.com

INFORMACIÓ GENERAL

 • Es tracta d’un programa de col·laboració entre el CEPA S’ARENAL  i l’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE PALMA 
 • El idioma comprés al programa és Anglès  i els nivells són A1 i A2.
 • L’objectiu és facilitar a l’alumnat dels  CEPA l’obtenció dels títols i certificats expedits per Escoles Oficials d’Idiomes.
 • El programa s’inicia al mes d’octubre i finalitza al mes de juny.
 • Al llarg de tot el curs els professors dels CEPA es coordinen amb el professorat de l’EOI i faciliten a l’alumnat participant en el programa, materials i orientacions per familiaritzar-se amb els criteris, nivells i format de les proves de les Escoles Oficials d’Idiomes.
 • Finalment els alumnes són avaluats atenent els criteris d’avaluació i de qualificació de les Escoles Oficials d’Idiomes i realitzen les mateixes proves i a les mateixes dates que els alumnes oficials.
 • Hi ha dues convocatòries: ordinària i extraordinària. La convocatòria ordinària es duu a terme entre mitjans de maig i mitjans de juny i l’extraordinària al mes de setembre. L’alumnat que no supera totes les parts de les proves a la convocatòria ordinaria de maig/juny, pot presentar-se a la convocatòria extraordinària en setembre.
 • Als centres adscrits a l’EOI de Palma les proves escrites i orals de la convocatòria de juny es realitzen al CEPA. A la convocatòria de setembre les proves escrites es podran realitzar a les dependències de l’EOI de Palma o a les seves extensions si hi ha disponibilitat.
 • Els alumnes que superen les proves obtenen un certificat oficial que acredita el nivell assolit.

 

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2020 – PROVES ESCRITES

Anglès Bàsic A1 del 15/09 al 21/09 – El centre de secundària determinarà la data exacta i l’horari i informarà l’alumnat
Anglès Bàsic A2 04/09   17.00

 

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2020 – PROVES ORALS -L’avaluació ordinària de les proves orals del programa EOIES es realitzarà de manera telemàtica del 25/05 al 19/06.

Les EOI, en col·laboració amb els centres d’origen de l’alumnat del programa EOI-CEPA, es posaran en contacte amb l’alumnat per concertar la data i hora de la prova i la manera de dur-la a terme, atenent els recursos tecnològics de cada alumne. Prèviament a la realització de l’examen, es farà una prova amb l’alumne i es donaran instruccions concretes del procediment a seguir.

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2020 – PROVES ESCRITES

Oportunament es publicarà l’horari detallat de les diferents parts de les proves.

Anglès Bàsic A1 del 23/09 al 29/09 – El centre de secundària determinarà la data exacta i l’horari i informarà l’alumnat
Anglès Bàsic A2 05/10

 

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2020 – PROVES ORALS –

NIVELL A2,  – L’avaluació extraordinària de les proves orals dels alumnes del programa EOIES – CEPA es realitzarà de manera presencial del 08/09 al 30/09.

NIVELLS A1  – L’avaluació extraordinària de les proves orals dels alumnes del programa EOI-CEPA es realitzarà de manera presencial del 30/09 al 05/10.

 

 

 

Termini:  11 i 12 de maig

Procés de matrícula

La matrícula es fa telemàticament. 

Heu de seguir aquestes passes:

1 . Descarregar el FORMULARI DE MATRÍCULA_EOICEPA_19_20_ i emplenar-lo, o alternativament emplenar el següent FORMULARI ONLINE.   i rebreu un correu electrònic amb les vostres respostes).

2.  Fer el pagament corresponent. 

Procediment:

              a) Seleccionar abaix la taxa corresponent per accedir al model de pagament 046       

              b) Emplenar  el model 046 amb les dades personals         

              c) Finalitzar i  triar entre:

   •  c1) pagar (per pagar online). Si pagau online heu de desar  el resguard d’haver realitzat el pagament.
   • c2) imprimir (per imprimir el formulari i pagar després a una entitat bancària col·laboradora (CaixaBank, Banca March, Bankia, BBVA, Colonya, Caixa Pollença )

                   TIPUS DE TAXA    

  • A – PAGAMENT TAXA NORMAL CEPA – 23,07 €
  • B – PAGAMENT TAXA BONIFICADA CEPA – 11,54 €    (familia nombrosa i monoparental)
  • C-  EXEMPCIÓ DE PAGAMENT DE TAXES – 0,00 €

3.-Enviar un correu electrònic  a eoipalma@educaib.eu   adjuntant  els  següents documents: 

 1. Formulari de matrícula emplenat. Si heu optat per omplir el formulari online, reenviau el correu que heu rebut amb les vostres respostes.
 2. Resguard de pagament.   En cas de família nombrosa /monoparental també s’hi haurà d’adjuntar la documentació justificativa. En cas d’exempció de pagament de taxes només s’haurà de presentar la documentació justificativa.
 3. fotocòpia DNI/NIE
 4. fotografia

(si escau)

 
 MOLT IMPORTANT 

 • El resguard de pagament ha d’estar segellat i/o ha d’indicar  clarament que el pagament s’ha  realitzat; no s’ha de confondre amb el full de pagament.
 • La situació d’atur  es justifica només amb un informe del SOIB de període ininterromput inscrit en situació de desocupació, on figuri la data d’inscripció i la data d’emissió (que no ha de superar els 30 dies d’antiguitat).
 • S’ha d’enviar tota la documentació escanejada en UN sol correu.

 

En un termini de dos dies després d’enviar el correu, la secretaria de l’EOI  confirmarà que la matrícula s’ha formalitzat correctament o bé requerirà  la documentació que falti.

 

Per resoldre qualsevol dubte o problema podeu enviar un email a eoiespalma@gmail.com

Normativa: 

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 10/01/20        

EOI-CEPA  Modificació del calendari de matrícula a les proves de nivell bàsic A1 i bàsic A2 d’anglès de les escoles oficials d’idiomes)

 

INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES

AVALUACIÓ i CERTIFICACIÓ

Estructura de les proves tots els nivells

Parts de la prova % de la qualificació final
Comprensió textos orals 20%
Comprensió textos escrits 20%
Producció i coproducció textos orals 20%
Producció i coproducció textos escrits 20%
Mediació escrita i oral 20%

 

Mostres de proves

Les proves d’expressió escrita, expressió oral i mediació escrita i oral seran corregides i avaluades per un tribunal format per un professor de secundària i un professor de l’EOI.

A2 / B1 / B2.2 Títol de certificat de nivell *

Convocatòria Ordinària (Maig -Juny)
 • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 6,5 (65%) global i un mínim d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
Convocatòria Extraordinària (Setembre)
 • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 6,5 (65%) global i un mínim d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
 • Els alumnes poden mantenir la nota de les parts superades al juny amb més d’un 5 (50%) o podran repetir-les per a obtenir una qualificació global mínima d’un 6,5 (65%).
 • Prevaldrà la qualificació més alta obtinguda a qualsevol de les dues convocatòries.

 

* De cara al curs vinent, els alumnes d’A2, B1 i B2.2 amb qualificació inferior al 6,5 (65%) global però superior al 5 (50%) a cada una de les proves, no obtindran la qualificació d’apte necessària per rebre el títol de certificat de nivell, però podran optar per repetir el nivell no superat o promocionar al següent nivell i inscriure-se’n a les proves lliures per a obtenir la certificació.

A1 / B2.1 Certificat de l’expedient acadèmic

Convocatòria Ordinària (Maig -Juny)
 • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
Convocatòria Extraordinària (Setembre)
 • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
 • Mantindran la nota de les parts superades al juny.

 

CERTIFICACIONS I CONTINUïTAT

CERTIFICACIONS

Una vegada finalitzat el curs es poden consultar les qualificacions online i imprimir un justificant que pot ser segellat a l’EOI.

Els alumnes que hagin superat les proves i vulguin obtenir els títols o certificats corresponents  que acreditin el nivell assolit ho han de fer de manera presencial a la secretaria de l’EOI pagant una taxa (9.22€).

Els certificats que es poden expedir són els següents:

Nivell Tipus de certificat
Bàsic A1 Certificat de l’expedient acadèmic
Bàsic A2 Títol de certificat de nivell
Certificat de l’expedient acadèmic
Intermedi B1 Títol de certificat de nivell
Certificat de l’expedient acadèmic
Intermedi B2.1 Certificat de l’expedient acadèmic
Intermedi B2.2 Títol de certificat de nivell
Certificat de l’expedient acadèmic

 

El temps per obtenir el Certificat de l’expedient acadèmic a partir de la data de sol·licitud  és de aproximadament  tres dies.

El temps per obtenir el Títol de certificat de nivell a partir de la data de sol·licitud  és de aproximadament dos anys. Al sol·licitar el títol de certificat de nivell s’entregarà un resguard que té la mateixa validesa que el títol a efectes administratius.

CONTINUÏTAT

Per continuar els estudis de l’idioma a la modalitat oficial a l’EOI s’haurà de sol·licitar una plaça mitjançant el procés de preinscripció a l’abril de 2020.

De cara al curs vinent, els alumnes d’A2, B1 i B2.2 amb qualificació inferior al 6,5 (65%) global però superior al 5 (50%) a cada una de les proves, no obtindran la qualificació d’apte necessària per rebre el títol de certificat de nivell, però podran optar per repetir el nivell no superat o promocionar al següent nivell i inscriure-se’n a les proves lliures per a obtenir la certificació.