Imatge 3437309

Per resoldre qualsevol dubte contactau amb el/la coordinador/a del programa al vostre CEPA o enviau un correu electrònic a coordinacio.eoies@eoipalma.com

INFORMACIÓ GENERAL

 • Es tracta d’un programa de col·laboració entre el CEPA S’ARENAL  i l’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE PALMA 
 • El idioma comprés al programa és Anglès  i els nivells són A1 i A2.
 • L’objectiu és facilitar a l’alumnat dels  CEPA l’obtenció dels títols i certificats expedits per Escoles Oficials d’Idiomes.
 • El programa s’inicia al mes d’octubre i finalitza al mes de juny.
 • Al llarg de tot el curs els professors dels CEPA es coordinen amb el professorat de l’EOI i faciliten a l’alumnat participant en el programa, materials i orientacions per familiaritzar-se amb els criteris, nivells i format de les proves de les Escoles Oficials d’Idiomes.
 • Finalment els alumnes són avaluats atenent els criteris d’avaluació i de qualificació de les Escoles Oficials d’Idiomes i realitzen les mateixes proves i a les mateixes dates que els alumnes oficials.
 • Hi ha dues convocatòries: ordinària i extraordinària. La convocatòria ordinària es duu a terme entre mitjans de maig i mitjans de juny i l’extraordinària al mes de setembre. L’alumnat que no supera totes les parts de les proves a la convocatòria ordinaria de maig/juny, pot presentar-se a la convocatòria extraordinària en setembre.
 • Als centres adscrits a l’EOI de Palma les proves escrites i orals de la convocatòria de juny es realitzen al CEPA. A la convocatòria de setembre les proves escrites es podran realitzar a les dependències de l’EOI de Palma o a les seves extensions si hi ha disponibilitat.
 • Els alumnes que superen les proves obtenen un certificat oficial que acredita el nivell assolit.

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2021 – PROVES ESCRITES

Anglès Bàsic A1 10/06  17:00
Anglès Bàsic A2 03/06   17:00

 

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2021 – PROVES ORALS -L’avaluació ordinària de les proves orals del programa EOIES es realitzarà de manera presencial als centres de secundària.  El coordinador de cada centre informarà l’alumnat prèviament per concertar una data i hora.

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2021 – PROVES ESCRITES

Oportunament es publicarà l’horari detallat de les diferents parts de les proves.

Anglès Bàsic A1 09/09       17:00
Anglès Bàsic A2 02/09      17:00

 

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2021 – PROVES ORALS

NIVELL A2,  – L’avaluació extraordinària de les proves orals dels alumnes del programa EOIES – CEPA es realitzarà de manera presencial.

NIVELLS A1  – L’avaluació extraordinària de les proves orals dels alumnes del programa EOI-CEPA es realitzarà de manera presencial.

Matrícula programa EOI-CEPA

INSTRUCCIONS CURS 2021-2022

Termini: 29/10/21 – 16/11/21

 • Procés de matrícula

1. S’ha de fer la INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA.

Per qualsevol dubte consultau TUTORIAL

2.  El pagament s’ha de fer de forma presencial o online.

a) Ompliu les dades personals al formulari de pagament (model 046)

b) Finalitzeu i trieu entre:

 • c1) pagar (per pagar online). Si pagau online heu d’imprimir el resguard d’haver realitzat el pagament.
 • c2) imprimir (per imprimir el formulari i pagar després a una entitat bancària col·laboradora (CaixaBank, Banca March, Bankia, BBVA, Colonya, Caixa Pollença )

A – PAGAMENT TAXA NORMAL EOIES – 23,25 €

B – PAGAMENT TAXA FAMÍLIA NOMBROSA EOIES – 11,63 €

C- EXEMPCIÓ DE PAGAMENT DE TAXES – 0,00 €.  Atur, família nombrosa/monoparental especial, beques, i altres situacions – més informació.

3.  L’alumnat haurà d’enviar la documentació següent no més tard del 16 de novembre a matricula.secretaria@eoipalma.com:

 • Envieu un ÚNIC correu electrònic amb TOTA la documentació a poder ser en format pdf. Si no, en format jpg.
 • Escriviu a l’assumpte: FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA CEPA i afegiu els vostres llinatges i nom (ex. FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA CEPA – Pons Ruiz, Marta)
 1. Còpia DNI /NIE (dues cares)
 2. fotografia (només alumnes nous)
 3. Resguard de matrícula
 4. Resguard de pagament (o justificant excepció de pagament)

i si és necessari

 1. Justificant reducció de pagament família nombrosa /monoparental/etc.
 2. Sol·licitud d’adaptació de proves amb justificació documental

Molt important:

 • Per tal que el procés de matrícula es pugui considerar finalitzat, s’ha d’haver presentat la documentació i la justificació del pagament.
 • Si per motius tècnics no heu pogut formalitzar la matriculació online, podeu fer el pagament i omplir el següent  formulari  per comunicar-nos la  incidència.
 • Per resoldre qualsevol dubte o problema podeu enviar un email a coordinacio.eoies@eoipalma.com

Informació detallada: Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 19/06/21

INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES

AVALUACIÓ i CERTIFICACIÓ

Estructura de les proves tots els nivells

Parts de la prova % de la qualificació final
Comprensió textos orals 20%
Comprensió textos escrits 20%
Producció i coproducció textos orals 20%
Producció i coproducció textos escrits 20%
Mediació escrita i oral 20%

 

Mostres de proves

Les proves d’expressió escrita, expressió oral i mediació escrita i oral seran corregides i avaluades per un tribunal format per un professor de secundària i un professor de l’EOI.

A2 / B1 / B2.2 Títol de certificat de nivell *

Convocatòria Ordinària (Juny)
 • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 6,5 (65%) global i un mínim d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
Convocatòria Extraordinària (Setembre)
 • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 6,5 (65%) global i un mínim d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
 • Els alumnes poden mantenir la nota de les parts superades al juny amb més d’un 5 (50%) o podran repetir-les per a obtenir una qualificació global mínima d’un 6,5 (65%).
 • Prevaldrà la qualificació més alta obtinguda a qualsevol de les dues convocatòries.

 

* De cara al curs vinent, els alumnes d’A2, B1 i B2.2 amb qualificació inferior al 6,5 (65%) global però superior al 5 (50%) a cada una de les proves, no obtindran la qualificació d’apte necessària per rebre el títol de certificat de nivell, però podran optar per repetir el nivell no superat o promocionar al següent nivell i inscriure-se’n a les proves lliures per a obtenir la certificació.

A1 / B2.1 Certificat de l’expedient acadèmic

Convocatòria Ordinària (Juny)
 • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
Convocatòria Extraordinària (Setembre)
 • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
 • Mantindran la nota de les parts superades al juny.

 

CERTIFICACIONS I CONTINUïTAT

CERTIFICACIONS

Una vegada finalitzat el curs es poden consultar les qualificacions online i imprimir un justificant que pot ser segellat a l’EOI.

Els alumnes que hagin superat les proves i vulguin obtenir els títols o certificats corresponents  que acreditin el nivell assolit ho han de fer de manera presencial a la secretaria de l’EOI pagant una taxa (9.22€).

Els certificats que es poden expedir són els següents:

Nivell Tipus de certificat
Bàsic A1 Certificat de l’expedient acadèmic
Bàsic A2 Títol de certificat de nivell
Certificat de l’expedient acadèmic
Intermedi B1 Títol de certificat de nivell
Certificat de l’expedient acadèmic
Intermedi B2.1 Certificat de l’expedient acadèmic
Intermedi B2.2 Títol de certificat de nivell
Certificat de l’expedient acadèmic

 

El temps per obtenir el Certificat de l’expedient acadèmic a partir de la data de sol·licitud  és de aproximadament  tres dies.

El temps per obtenir el Títol de certificat de nivell a partir de la data de sol·licitud  és de aproximadament dos anys. Al sol·licitar el títol de certificat de nivell s’entregarà un resguard que té la mateixa validesa que el títol a efectes administratius.

CONTINUÏTAT

Per continuar els estudis de l’idioma a la modalitat oficial a l’EOI s’haurà de sol·licitar una plaça mitjançant el procés de preinscripció a l’abril de 2021.

De cara al curs vinent, els alumnes d’A2, B1 i B2.2 amb qualificació inferior al 6,5 (65%) global però superior al 5 (50%) a cada una de les proves, no obtindran la qualificació d’apte necessària per rebre el títol de certificat de nivell, però podran optar per repetir el nivell no superat o promocionar al següent nivell i inscriure-se’n a les proves lliures per a obtenir la certificació.