Imatge 3437309

Per resoldre qualsevol dubte contactau amb el/la coordinador/a del programa al vostre CEPA o enviau un correu electrònic a coordinacio.eoies@eoipalma.com

INFORMACIÓ GENERAL

 • Es tracta d’un programa de col·laboració entre el CEPA S’ARENAL  i l’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE PALMA 
 • L’idioma comprès al programa és Anglès  i els nivells són A1 i A2.
 • L’objectiu és facilitar a l’alumnat dels  CEPA l’obtenció dels títols i certificats expedits per Escoles Oficials d’Idiomes.
 • El programa s’inicia al mes d’octubre i finalitza al mes de juny.
 • Al llarg de tot el curs els professors dels CEPA es coordinen amb el professorat de l’EOI i faciliten a l’alumnat participant en el programa, materials i orientacions per familiaritzar-se amb els criteris, nivells i format de les proves de les Escoles Oficials d’Idiomes.
 • Finalment els alumnes són avaluats atenent els criteris d’avaluació i de qualificació de les Escoles Oficials d’Idiomes i realitzen les mateixes proves i en les mateixes dates que els alumnes oficials.
 • Hi ha dues convocatòries: ordinària i extraordinària. La convocatòria ordinària es duu a terme entre mitjan maig i mitjan juny i l’extraordinària al mes de setembre. L’alumnat que no supera totes les parts de les proves a la convocatòria ordinaria de maig/juny, pot presentar-se a la convocatòria extraordinària al setembre.
 • Als centres adscrits a l’EOI de Palma les proves escrites i orals de la convocatòria de juny es realitzen al CEPA. A la convocatòria de setembre les proves escrites es podran realitzar a les dependències de l’EOI de Palma o a les seves extensions si hi ha disponibilitat.
 • Els alumnes que superen les proves obtenen un certificat oficial que acredita el nivell assolit.

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2023 – PROVES ESCRITES

Anglès Bàsic A1
Anglès Bàsic A2

 

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2023 – PROVES ORALS -L’avaluació ordinària de les proves orals del programa EOIES es realitzarà de manera presencial als centres de secundària.  El coordinador de cada centre informarà l’alumnat prèviament per concertar una data i hora.

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2023 – PROVES ESCRITES

Oportunament es publicarà l’horari detallat de les diferents parts de les proves.

Anglès Bàsic A1
Anglès Bàsic A2

 

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2023 – PROVES ORALS

NIVELL A2,  – L’avaluació extraordinària de les proves orals dels alumnes del programa EOIES – CEPA es realitzarà de manera presencial.

NIVELLS A1  – L’avaluació extraordinària de les proves orals dels alumnes del programa EOI-CEPA es realitzarà de manera presencial.

Matrícula programa EOI-CEPA

TERMINI: 22 de novembre – 9 de desembre

Procediment: 

IMPORTANT

 • Realitzeu la matrícula amb un ordinador. Les tauletes i els mòbils poden donar problemes.
 • A les dades personals heu de posar un correu personal.  Mai heu de posar el correu corporatiu del centre on estau matriculats.
 • Als resguards de pagaments ha de figurar el segell d’haver efectuat el pagament. Vegeu exemple.
 • La documentacio  justificativa de la bonificació o exempció ha d’estar en vigor.
 • L’exempció del pagament de taxes per situació d’atur, només és aplicable si l’alumne està en atur, no els pares.

PASSES

Passa 1-Pagaments 

Informació sobre exempcions i bonificacions

Si no estau exempts del pagament de taxes, clicau damunt la quantitat corresponent per anar al formulari, feu el pagament i deseu el resguards d’haver pagat amb el segell corresponent.

ALUMNAT EOI-CEPA SENSE BONIFICACIONS 23.25
ALUMNAT EOI-CEPA AMB 50% BONIFICACIÓ DE TAXES (familia nombrosa general i familia monoparental general 11.63

 

Passa 2: Preparació de documentació

Heu de comprovar que teniu disponible en format digital (pdf o imatge) la següent documentació:

 1. Còpia DNI o NIE per les dues cares. (Si el NIE no té fotografia s’ha d’adjuntar una còpia del passaport)
 2. Resguard del pagament de la taxa, si no estau exempts.
 3. Documentació justificativa de la bonificació o exempció si fos necessari

Passa 3: Introducció de dates personals i selecció d’idioma, nivell i centre.   Clicau aquí per accedir a l’enllaç de matrícula.

Passa 4: Pujada i enviament de documentació  a la plataforma.

 • Una vegada us hagi sortit a la pantalla el resguard de matrícula, heu de tornar a la pàgina anterior i veureu que apareixeran els enllaços per realitzar la pujada de documentació. No oblideu pitjar el botó enviar.  
 • Si per qualsevol motiu no podeu pujar tota la documentació al moment de realitzar la matricula, podeu fer-ho en un termini de 72 hores tornant a entrar a l’enllaç de matrícula.
 • Si teniu el resguard de matrícula i heu pujat la documentació, haureu formalitzat la vostra matrícula correctament. La secretaria de l’EOI només contactarà amb vosaltres quan hi hagi alguna incidència amb la documentació o els pagaments corresponents.  És aconsellable que consulteu el vostre compte i la safata de correu no desitjat regularment.

 

INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES

AVALUACIÓ i CERTIFICACIÓ

Estructura de les proves tots els nivells

Parts de la prova % de la qualificació final
Comprensió textos orals 20%
Comprensió textos escrits 20%
Producció i coproducció textos orals 20%
Producció i coproducció textos escrits 20%
Mediació escrita 20%

 

Mostres de proves

Les proves d’expressió escrita, expressió oral i mediació escrita seran corregides i avaluades per un tribunal format per un professor de secundària i un professor de l’EOI.

A2 / B1 / B2.2 Títol de certificat de nivell *

Convocatòria Ordinària (Juny)
 • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 6,5 (65%) global i un mínim d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
Convocatòria Extraordinària (Setembre)
 • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 6,5 (65%) global i un mínim d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
 • Els alumnes poden mantenir la nota de les parts superades al juny amb més d’un 5 (50%) o podran repetir-les per a obtenir una qualificació global mínima d’un 6,5 (65%).

 

* De cara al curs vinent, els alumnes d’A2, B1 i B2.2 amb qualificació inferior al 6,5 (65%) global però superior al 5 (50%) a cada una de les proves, no obtindran la qualificació d’apte necessària per rebre el títol de certificat de nivell, però podran optar per repetir el nivell no superat o promocionar al següent nivell i inscriure’s a les proves lliures per a obtenir la certificació.

A1 / B2.1 Certificat de l’expedient acadèmic

Convocatòria Ordinària (Juny)
 • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
Convocatòria Extraordinària (Setembre)
 • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
 • Mantindran la nota de les parts superades al juny.

 

CERTIFICACIONS I CONTINUïTAT

CERTIFICACIONS

Una vegada finalitzat el curs es poden consultar les qualificacions en línia i imprimir un justificant que pot ser segellat a l’EOI.

Els alumnes que hagin superat les proves i vulguin obtenir els títols o certificats corresponents  que acreditin el nivell assolit ho han de fer de manera presencial a la secretaria de l’EOI pagant una taxa (9.22€).

Els certificats que es poden expedir són els següents:

Nivell Tipus de certificat
Bàsic A1 Certificat de l’expedient acadèmic
Bàsic A2 Títol de certificat de nivell
Certificat de l’expedient acadèmic
Intermedi B1 Títol de certificat de nivell
Certificat de l’expedient acadèmic
Intermedi B2.1 Certificat de l’expedient acadèmic
Intermedi B2.2 Títol de certificat de nivell
Certificat de l’expedient acadèmic

 

El temps per obtenir el Certificat de l’expedient acadèmic a partir de la data de sol·licitud  és de aproximadament  tres dies.

El temps per obtenir el Títol de certificat de nivell a partir de la data de sol·licitud  és de dos anys aproximadament. En sol·licitar el títol de certificat de nivell s’entregarà un resguard que té la mateixa validesa que el títol a efectes administratius.

CONTINUÏTAT

Per continuar els estudis de l’idioma a la modalitat oficial a l’EOI s’haurà de sol·licitar una plaça mitjançant el procés de preinscripció a l’abril de 2021.

De cara al curs vinent, els alumnes d’A2, B1 i B2.2 amb qualificació inferior al 6,5 (65%) global però superior al 5 (50%) a cada una de les proves, no obtindran la qualificació d’apte necessària per rebre el títol de certificat de nivell, però podran optar per repetir el nivell no superat o promocionar al següent nivell i inscriure’s a les proves lliures per a obtenir la certificació.