Tots els sol·licitants de plaça han de lliurar a l’EOI de Palma

 

(si podeu, aportau la documentació escanejada en pdf)

Resguard de la preinscripció online Còpia per al centre.
DNI o NIE (número d’identificació d’estrangers) en vigor Còpia.
Si vostè és estranger, còpia del passaport en vigor.
Per a justificar que es resideix, treballa o estudia a un municipi del partit judicial de Palma de Mallorca
(excepte Calvià i Andratx)
S’ha de justificar mitjançant NOMÉS UN dels documents següents (original i fotocòpia):

  • certificat del municipi en qüestió (de viatge vigent o d’empadronament de l’any 2020),
  • certificat d’empresa amb data de l’any 2020,
  • contracte laboral emès amb data de l’any 2020,
  • documentacio vigent del SOIB on consti el domicili (tarja DARDE o “Informe de período ininterrumpido inscrito en situación de desempleo”),
  • certificat del centre oficial del curs escolar 2019-2020,
  • matrícula del centre oficial del curs escolar 2019-2020.
Segons la situació del sol·licitant de plaça

En el cas d’al·legar tenir aprovat el curs anterior per a accedir a un curs que no sigui Bàsic A1 S’ha de justificar això amb un certificat o una papereta oficial d’una EOI o amb una certificat acreditatiu reconegut per la Conselleria d’Educació.
En el cas d’haver fet la prova d’anivellació d’anglès online Còpia del resguard on surt el resultat.
En cas de no complir el requisit d’edat mínima
  •  Per a majors de 14 anys o que hagin cursat i aprovat 2n curs d’ESO, i vulguin preinscriure-s a un idioma diferent al cursat com a primera llengua estrangera en l’ESO: certificat del centre on constin els estudis d’ESO realitzats amb indicació expressa de l’idioma cursat
  • Per als alumnes d’altes capacitats: certificat del centre en què consti la seva situació acadèmica.

NOTA: els sol·licitants han d’aportar la documentació en termini, és a dir, per a la preinscripció en el mes de juny com a molt tard el dia 18/06/2020 i per a la preinscripció en el mes de setembre com a molt tard el 09/09/2020.