MATRÍCULA ADMESOS languessprachenidiomasязыкиlanguages语言اللغاتidiomeslingue
PROCEDIMENT DE MATRÍCULA DELS ALUMNES ADMESOS A LA PREINSCRIPCIÓ DE SETEMBRE 2021

DE DIA 27 DE SETEMBRE A LES 9:00 FINS A DIA 28 DE SETEMBRE A LES 23:59

El fet d’haver estat admès només garanteix una plaça per estudiar un idioma i nivell. Els horaris s’adjudiquen per ordre de sol·licitud. Si vostè no troba un horari al qual poder assistir, és recomanable que torni a sol·licitar-lo a les darreres vacants, de l’11 al 14 octubre.

 

PER A MATRICULAR-SE S’HAN DE SEGUIR TRES PASSES:

Passa 1: Matrícula telemàtica- Elecció de grup
Consulta d’horaris
 • Consulta d’horaris i centres
 • Informació cursos semipresencials
 • IMPORTANT:
  • El centre es reserva el dret  a fer modificacions als horaris en cas necessari.
  • Si qualque grup no arribàs al mínim d’alumnes exigit, aquest pot ser anul·lat i l’alumnat pot triar ser reubicat o sol·licitar la devolució de l’import de matrícula.
  • A causa de la situació derivada de la COVID-19 hi pot haver canvis o reestructuracions en els horaris publicats al llarg del curs escolar.
Matrícula telemàtica – elecció de grup

i pagament de quota escolar (8€)

   • Després de pitjar a l’enllaç corresponent i d’introduir el  vostre número de D.N.I./N.I.E. i la vostra data de naixement  ha de triar: 
    • Nou alumne – Si MAI  heu cursat estudis a una EOI de Balears en règim oficial, lliure, EOIES o That’s Englis
    • En cas contrari, heu de triar antic alumne.
   • Heu d’escollir la taxa a aplicar (per defecte surt la taxa ordinària). Vegeu l’apartat de bonificació o exempció de taxes per comprovar si hi teniu dret i amb quina documentació es justifiquen.
   • En el cas de segon idioma, heu de triar la taxa a aplicar – 2 idioma-
   • Al menú desplegable només surten els grups als quals queden places. 
   • Heu de pagar la quota escolar (8€).   L’enllaç surt al resguard d’elecció de grup.
   • Desau els dos resguards (elecció de grup i pagament de quota), que són necessaris per a la validació de la matrícula. 

 

Passa 2: Pagaments

 


FORMA DE PAGAMENT
NOMÉS UNA VEGADA TRIAT HORARI podeu pagar online o a una entitat bancària. Mes informació    

Podeu accedir als models de pagaments de l’ATIB clicant damunt els enllaços de les taxes d’aquesta mateixa taula

MOLT IMPORTANT –  Si pagueu online, no deseu cap document abans d’haver efectuat els pagaments. Els resguards han d’indicar clarament que els pagaments s’han efectuat

Exempció de taxes Atur, família nombrosa/monoparental especial, beques, i altres situacions – més informació.
Beques Si la convocatòria de beques escara NO s’ha publicat, heu de pagar l’import de la matrícula. Més informació.
Taxes per a l’alumnat
ordinari 
Nou alumne – Total primer idioma – 197,42€ / següents idiomes – 161, 40 €
Antic alumne – Total primer idioma – 173,02 € / següents idiomes – 161, 40 €
Els pagaments es realitzen separats per conceptes:

Taxes per a l’alumnat membre de família nombrosa o monoparental general Nou alumne – Total primer idioma – 102,71 € / següents idiomes – 84,7€
antic alumne – Total primer idioma – 90,51 € / següents idiomes – 84,70 €
Els pagaments es realitzen separats per conceptes: 

Devolucions
Una vegada formalitzada la matrícula només tindran dret a la devolució de les taxes  els alumnes que es vegin afectats per la supressió dels estudis o grups en els quals es matricularen, a conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.

 

Passa 3: Enviament de documentació.   Si vostè no fa aquesta tercera passa, no constarà com a matriculat encara que hagi realitzat les dues passes anteriors. 

 

Quina documentació s’ha d’enviar?
 • Resguard de l’elecció online de grup.
 • Resguard del pagament de la quota de 8€.
 • Resguards dels pagaments de les taxes, tant si heu pagat online com a una entitat bancària (excepte exempts)
      • Justificants del pagament de la matrícula en un curs presencial (Model 046 de l’Atib).  
      • Justificants del pagament dels serveis generals (Model 046 de l’Atib). 
      • Justificants del pagament d’obertura d’expedient (Model 046 de l’Atib), si escau.
      • Per a cada matrícula addicional, resguard de matrícula i justificant del pagament corresponents (Model 046 de l’Atib)

Si ha d’acreditar la reducció del 50% o l’exempció del pagament, algun dels següents documents:

      • Còpia del carnet de família nombrosa actualitzat.
      • Documentació justificativa de família monoparental  segons la normativa vigent.
      • Atur “Informe de període ininterromput inscrit en situació d’atur” (que es pot obtenir per Internet). No s’accepten la targeta DARDE ni el certificat d’inscripció en el SOIB com a documents acreditatius. Els treballadors afectats per un ERTO no formen part d’aquest grup i per tant no estan exempts del pagament de les taxes.
      • Documentació justificativa segons la normativa vigent de pertinença a altres col·lectius exempts de taxa
      • Sol·licitud de beca.
On s’ha d’enviar la documentació?  matricula.secretaria@eoipalma.com
Com s’ha d’enviar la documentació?
 • Envieu un ÚNIC correu electrònic amb TOTA la documentació  a poder ser en format pdf. Si no, en format jpg.
 • Escriviu a l’assumpte: FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA i afegiu els vostres llinatges i nom (ex. FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA – Pons Ruiz, Marta)
 • A fi de facilitar la gestió de secretària i tindre tota la documentació relativa al seu expedient en un correu electrònic, li agrairíem que tornés a enviar la documentació que ens va enviar en realitzar la preinscripció. ( Còpia D.N.I./N.I.E. i justificant de la zona d’influència) i per això podria tornar a enviar el correu de preinscripció afegint la nova documentació.
Fins quan es pot enviar la documentació?
 • Fins a 24 hores després del darrer dia de matrícula de l’idioma corresponent.